انواع طرحواره های ناسازگار اولیه

 


انواع طرحواره های ناسازگار اولیه طرحواره درمانی جفری یانگ طرحواره رهاشدگی Abandonment schema-therapy انواع طرحواره های ناسازگار اولیه طرحواره درمانی جفری یانگ طرحواره بی اعتمادی Mistrust انواع طرحواره های ناسازگار اولیه طرحواره درمانی جفری یانگ طرحواره محرومیت هیجانی Emotional Deprivation

رهاشدگی

Abandonment

بی اعتمادی

Mistrust

محرومیت هیجانی

Emotional Deprivation

 

انواع طرحواره در روانشناسی طرحواره های یانگ طرحواره شرم و نقص Defectiveness schema-therapy انواع طرحواره در روانشناسی طرحواره های یانگ طرحواره انزوای اجتماعی Social isolation انواع طرحواره در روانشناسی طرحواره های یانگ طرحواره وابستگی Dependence schema-therapy

شرم و نقص

Defectiveness

انزوای اجتماعی

Social isolation

وابستگی

Dependence

 

انواع طرحواره در روانشناسی طرحواره های یانگ طرحواره آسیب پذیری Vulnerability to Harm انواع طرحواره در روانشناسی طرحواره های یانگ طرحواره خویشتن تحول نیافته Enmeshment انواع طرحواره در روانشناسی طرحواره های یانگ طرحواره شکست Failure schema-therapy

آسیب پذیری

Vulnerability to Harm

خویشتن تحول نیافته

Enmeshment

شکست

Failure

 

انواع طرحواره در روانشناسی طرحواره های یانگ طرحواره استحقاق Entitlement schema-therapy انواع طرحواره در روانشناسی طرحواره های یانگ طرحواره خویشتن داری ناکافی Insufficient Self انواع طرحواره در روانشناسی طرحواره های یانگ طرحواره ایثارگری Self-Sacrifice

استحقاق

Entitlement

خویشتن داری ناکافی

Insufficient Self

ایثارگری

Self-Sacrifice

 

انواع طرحواره های ناسازگار اولیه طرحواره درمانی جفری یانگ طرحواره اطاعت Subjugation انواع طرحواره های ناسازگار اولیه طرحواره درمانی جفری یانگ طرحواره جلب توجه Approval Seeking انواع طرحواره های ناسازگار اولیه طرحواره درمانی جفری یانگ طرحواره منفی گرایی Negativity

اطاعت

Subjugation

جلب توجه

Approval Seeking

منفی گرایی

Negativity

 

انواع طرحواره های ناسازگار اولیه طرحواره درمانی جفری یانگ طرحواره بازداری هیجانی Emotional Inhibition انواع طرحواره های ناسازگار اولیه طرحواره درمانی جفری یانگ طرحواره ملاک های سخت گیرانه Unrelenting Standards انواع طرحواره های ناسازگار اولیه طرحواره درمانی جفری یانگ طرحواره تنبیح گری Punitiveness

بازداری هیجانی

Emotional Inhibition

ملاک های سخت گیرانه

Unrelenting Standards

تنبیه گری

Punitiveness