پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی (FFMQ)یک ابزار سنجش برای 5 جنبه ذهن آگاهی است که توسط بائر و همکارانش(2006) ساخته شده است و برای ارزیابی موارد زیر است:
1- مشاهده

2- توصیف

3- عمل آگاهانه

4- تجربه درونی بدون قضاوت

5- واکنشی نبودن

این تست 39 سوال دارد

 

مشاهده: یعنی بتوانیم از احساسات و افکار و تصاویر ذهنی خود آگاه باشیم. این جنبه به میزانی اشاره دارد که ما می توانیم دنیای درون و بیرون خود را احساس کنیم و مشاهده کنیم.

توصیف: یعنی این که آیا می توانیم به احساسات و تجربیات خود اسم بدهیم و آن ها را بیان کنیم

عمل آگاهانه: آیا ما می توانیم در لحظه حال باشیم و زمانی که کاری را انجام می دهیم از آن آگاه باشیم.

تجربه درونی بدون قضاوت: چقدر می توانیم تجربیات درونی، احساسات و افکار خود را بپذیریم و قضاوتی نکنیم.

واکنشی نبودن: چقدر می توانیم در مقابل افکار و احساسات منفی واکنش نشان ندهیم

کاربرد پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی

این تست کمک می کند به :

  • مشخص کردن اهداف
  • پذیرش افکارمان بدون واکنش نشان دادن
  • آگاهی از ذهن و بدن
  • مدیریت استرس و هیجانات منفی
  • بیان و مدیریت احساسات
  • تصمیم گیری
  • تقویت ارتباطات مثبت

تهیه کننده: فرزاد میراحمدی نویسنده: دیدار با استاد درون

 


13 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید