دوره رایگان شخصیت شناسی ذهن موفق

برای شرکت در دوره کافیست پیج zehnemovafagh@ را در اینستاگرام دنبال کنید

عضوگیری پیج فقط تا روز جمعه 20 فروردین انجام می شود.

لینک ورود به پیج

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی (FFMQ)یک ابزار سنجش برای ۵ جنبه ذهن آگاهی است که توسط بائر و همکارانش(۲۰۰۶) ساخته شده است و برای ارزیابی موارد زیر است:
۱- مشاهده

۲- توصیف

۳- عمل آگاهانه

۴- تجربه درونی بدون قضاوت

۵- واکنشی نبودن

این تست ۳۹ سوال دارد

 

مشاهده: یعنی بتوانیم از احساسات و افکار و تصاویر ذهنی خود آگاه باشیم. این جنبه به میزانی اشاره دارد که ما می توانیم دنیای درون و بیرون خود را احساس کنیم و مشاهده کنیم.

توصیف: یعنی این که آیا می توانیم به احساسات و تجربیات خود اسم بدهیم و آن ها را بیان کنیم

عمل آگاهانه: آیا ما می توانیم در لحظه حال باشیم و زمانی که کاری را انجام می دهیم از آن آگاه باشیم.

تجربه درونی بدون قضاوت: چقدر می توانیم تجربیات درونی، احساسات و افکار خود را بپذیریم و قضاوتی نکنیم.

واکنشی نبودن: چقدر می توانیم در مقابل افکار و احساسات منفی واکنش نشان ندهیم

کاربرد پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی

این تست کمک می کند به :

  • مشخص کردن اهداف
  • پذیرش افکارمان بدون واکنش نشان دادن
  • آگاهی از ذهن و بدن
  • مدیریت استرس و هیجانات منفی
  • بیان و مدیریت احساسات
  • تصمیم گیری
  • تقویت ارتباطات مثبت

تهیه کننده: فرزاد میراحمدی نویسنده: دیدار با استاد درون