پرسشنامه طرحواره یانگ-فرم کوتاه (YSQ-SF)

این تست موارد زیر را ارزیابی می کند:

محرومیت هیجانی /رهاشدگی/بی ثباتی/بی اعتمادی/بدرفتاری/انزوای اجتماعی/بیگانگی/نقص/شرم/شکست/وابستگی/بی کفایتی/ آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری/گرفتار/خود تحول/اطاعت /ایثار /بازداری هیجانی/معیارهای سرسختانه /استحقاق/ بزرگمنشی/ خویشتنداری/ خودانضباطی ناکافی.

پرسش نامه طرحواره یانگ بر پایه مشاهدات تجربه شده توسط متخصصان بالینی ساخته شده است. این پرسش نامه خودگزارشی و دارای ۲۰۵ ماده است و برای اندازه گیری شانزده طرحواره غیرانطباقی اولیه طراحی شده است. اما فرم کوتاه تر این پرسشنامه به دلیل داشتن ویژگیهای نسخه اصلی و از سوی دیگر سهولت اجرا بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است.

– افراد ممکن است از این جمله ها برای توصیف خودشان استفاده کنند.

– لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما میدهد.

– اگر برای پاسخ دادن خاطر جمع نیستید بر پایه چیزی که احساس می کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می کنید درست است.

– حتما به تمام سئوالات پاسخ دهید در غیر اینصورت نتیجه تست معتبر نخواهد بود.

 

تست طرحواره یانگ