متخصص روابط عاطفی و طراح مجموعه “زن با سیاست، مردِ با درایت”
نویسنده کتاب های:
طرح واره ها
ذهن آبی در جستجوی هدف
زن با سیاست، مرد با درایت