فرزاد میراحمدی

  • کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره
  • کارشناس ارشد زبان شناسی
  • کارشناس ادبیات فارسی
  • مترجم کتاب: درآمدری بر رشد زبان کودک

نویسنده کتاب های:

تخصص ها:

  • ذهن آگاهی
  • روابط عاطفی و مربیگری سیاست ها و درایت های مردانه و زنانه
  • رهایی از طرحواره های ذهنی
  • همکاری با شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی