تست شغلی
الف- به کدام یک از فعالیت های زیر علاقه مند هستید؟ (چند مورد هم می توانید انتخاب کنید)ب- کدام یک از فعالیت های زیر را تجربه کرده اید یا در مورد آن ها اطلاعات دارید؟ (چند مورد هم می توانید انتخاب کنید)ج- به کدام یک از مشاغل زیر علاقه مند هستید؟ (چند مورد هم می توانید انتخاب کنید)د- در مورد هر کدام از توانمندی های زیر به خود از 1 تا 7 نمره دهید:

1- توانایی مکانیکی2- توانایی تدریس3- توانایی علمی4- توانایی فروشندگی5- توانایی هنری6- توانایی اداری مالی7- مهارت های دستی(استفاده از ابزار)8- مهارت های دوستی و تعاون9- مهارت های ریاضی یا علوم اجتماعی10- مهارت های مدیریت11- مهارت های نقاشی یا خط یا موسیقی12- مهارت های مالی و اداریمی توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید