تست تمایز یافتگی1- نظر مردم درباره من این است که بیش از حد عاطفی هستم.2- ابراز احساسات به افرادی که برایم اهمیت دارند دشوار است.3- غالبا از بروز احساساتم به خانواده ام خودداری می کنم.4- من حتی تحت شرایط استرس زا، آرام می مانم.5- معمولا برای برای شروع یک کار یا وظیفه بزرگ به تشویق زیادی از جانب دیگران نیاز دارم.6- اگر کسی که به من نزدیک است، مرا از خودش ناامید کند، مدتی از او کناره می گیرم.7- هر اتفاقی که در زندگیم بیفتد، معنای این که "چه کسی هستم" را از دست نمی دهم.8- می خواهم مطابق انتظاراتی که والدینم از من دارند، رفتار کنم.9- کاش این قدر عاطفیاحساساتی نبودم.10- معمولا برای خوشحال کردن دیگران رفتارم را به آسانی تغییر می دهم.11- دوستانم تحمل این که در مورد بعضی چیزها احساسات واقعی خود را برایشان بیان کنم، ندارند.12- وقتی یکی از دوستانم از من انتقاد می کند، چند روز رنجیده خاطر می شوم.13- گاهی احساساتم وضع مرا بهم می زند و تفکراتم دچار مشکل می شود.14- هنگام بحث با هر شخصی می توانم افکارم را درباره موضوع مورد بحث از احساساتم نسبت به آن شخص جدا کنم.15- غالبا وقتی اشخاص به من خیلی نزدیک می شوند،احساس ناراحتی می کنم.16- احساس می کنم حقیقتا به تایید تمام اشخاص زندگیم نیازمندم.17- گاهی می بینم که احساساتم دائم در نوسان است.18- به خاطر چیزهایی که نمی توانم آن ها را تغییر دهم، آشفته می شوم.19- نگرانم که مبادا استقلال خود را در روابط صمیمانه از دست بدهم.20- بیش از حد نسبت به انتقاد حساسم.21- سعی می کنم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم.22- من نسبتا خودم را قبول دارم.23- غالبا احساس می کنم دوستانم بیش از اندازه از من توقع دارند.24- اغلب به خاطر خوشحال کردن دیگران با آن ها موافقت می کنم.25- اگر با دوستم بحثی داشته باشم، تمام طول روز به آن فکر می کنم.26- حتی اگر فشار دیگران باشم، می توانم به آن ها "نه" بگویم.27- وقتی روابطم با یک نفر خیلی شدید می شود، احساس می کنم باید از آن بگریزم.28- هنوز جرِ و بحث با والدین و خواهر و برادرهایم به من احساس بدی می دهد.29- اگر کسی از دست من آزرده شود، نمی توانم به آسانی از کنارآن بگذرم.30- وقتی کاری انجام می دهم که فکر می کنم درست است، کمتر نگران تایید دیگران هستم.31- برای کسب حمایت عاطفی هرگز فکر رو آوردن به اعضای خانواده ام را نمی کنم.32- غالبا وقتی دیگران برای کمک در تصمیم گیری در کنارم نباشند، احساس نا امنی می کنم.33- خیلی نگران آزرده شدن توسط دیگران هستم.34- اعتماد به نفس من خیلی به نظر دیگران بستگی دارد.35- وقتی با دوستانم هستم، احساس خفگی می کنم.36- هنگام تصمیم گیری، کمتر نگران نظر دیگران هستم.37- غالبا مطمئن نیستم چه اثری روی دیگران داشته ام.38- وقتی کاری خراب می شود، معمولا صحبت درباره آن وضع را بد تر می کند.39- همه چیز روی من بیش از دیگران اثر می گذارد.40- معمولا صرف نظر از حرف دیگران کاری را می کنم که فکر می کنم درست است.41- اگر دوستانم فضایی را که نیازدارم به من بدهند، روابط ما بهتر خواهد شد.42- غالبا در شرایط استرس، تعادل خود را حفظ می کنم.43- گاهی بعد از بحث با دوستانم می خواهم استفراغ کنم.44- احساس می کنم مهم است قبل از تصمیم گرفتن، عقاید والدینم را بشنوم.45- نگران بیمار شدن، صدمه دیدن یا آشفته شدن نزدیکان خود هستم.شما تا چه حد به مباحث خودشناسی و روانشناسی علاقه مند هستید؟

درآمد ماهیانه شما چقدر است

این تست را برای کجا میخواهید

شماره همراه:

سن خود را انتخاب کنید:

شغل خود را وارد کنید:

جنسیب: