تست اختلالات روانی scl

1- آيا از هفته گذشته تا به امروز سر دردهائي داشته ايد؟2- آيا بي جهت دلشوره داريد و توي دلتان مي لرزد؟3- آيا افكار مزاحمي كه دوست نداريد مرتبا وارد سر شما مي شوند كه ولتان نكنند؟ (منظور افكار مزاحم و تكراري)4- آيا ضعف مي كنيد و سرتان گيج مي رود؟5- آيا علاقه خود را نسبت به فعاليت ها و لذت هاي جنسي از دست داده ايد؟6- آيا ايرادگير هستيد؟7- آيا فكر مي كنيد كه اختيار فكرهاي شما به دست ديگران است يعني افكار شما را ديگران كنترل مي كنند و يا با دستگاه هائي از راه دور مغز يا فكر شما را در اختيار خود دارند؟8- آيا احساس مي كنيد بخاطر بيشتر گرفتاريهاي شما ديگران را بايد سرزنش كرد؟9- آيا فراموش كار شده ايد؟10- آيا از ريخت و پاشيدگي ها در اطراف و سرسري گرفتن هاي ديگران ناراحت مي شويد؟11- آيا زود دلخور و عصباني مي شويد؟12- در هفته گذشته تا امروز در ناحيه قلب يا سينه احساس دردهائي داشته ايد؟13- آيا از رفتن به جاهاي وسيع و يا كوچه و بازار مي ترسيد؟14- آيا در هفته گذشته تا امروز خودتان را كم قوه حس مي كنيد و يا كند شده ايد؟15- آيا فكر اينكه به زندگيتان خاتمه بدهيد به سرتان آمده است؟16- آياصداهائي به گوش شما مي رسد كه ديگران آنها را نمي شنوند؟17- آيا لرزش داريد؟18- آيا احساس مي كنيد كه به بيشتر مردم نمي توان اعتماد كرد؟19- آيا بي اشتها شده ايد؟20- آيا زود به گريه مي افتيد؟21- آيا در برابر جنس مخالف احساس ناراحتي مي كنيد و خجالت مي كشيد؟22- آيا احساس مي كنيد طوري گير افتاده ايد كه نه راه پس داريد و نه راه پيش؟23- آيا ناگهان و بدون هيچ علتي مي ترسيد؟24- آيا ناگهان آنچنان از كوره در مي رويد كه نمي توانيد جلوي خودتان را بگيريد؟25- آيا مي ترسيد تنها از خانه بيرون برويد؟26- آيا خود را براي هر چيزي سرزنش مي كنيد؟27- آيا پشت درد داريد؟28- آيا احساس مي كنيدكه كارهايتان پيشرفت نمي كند مثل اينكه گره در كارتان افتاده باشد؟29- آيا احساس تنهايي مي كنيد؟30- آيا احساس غمگيني مي كنيد؟31- آيا براي هر چيز كوچكي زياد دل نگران مي شويد؟32- آيا نسبت به همه چيز بي علاقه شده ايد؟33- آيا هميشه احساس ترس مي كنيد؟34- آيا زود مي رنجيد؟ آيا حساس و زود رنج شده ايد؟35- آيا ديگران از فكرهاي شما بدون اينكه به آنها بگوييد با خبر مي شوند؟36- آيا فكر مي كنيد كه ديگران حرف شما را نمي فهمند و يا درد شما را حس نمي كنند؟ (توضيح اينكه: با شما همدردي نمي كنند).37- آيا فكر مي كنيد كه رفتار مردم نسبت به شما غير دوستانه است؛ يا آنكه شما را دوست ندارند؟38- آيا براي اينكه كارها را درست انجام بدهيد مجبور هستيد خيلي آهسته كار كنيد؟39- آيا قلبتان تند مي زند؟ طپش دارد؟40- آيا درهفته گذشته تا امروز حال تهوع يا دل آشوبي داسته ايد؟41- در ميان كساني كه مثل شما هستند احساس مي كنيد از آنها كمتر هستيد؟42- آيا در عضلاتتان احساس كوفتگي مي كنيد؟43- آيا احساس مي كنيد كه ديگران شما را زير نظر دارند و يا درباره شما با ديگران حرف مي زنند؟44- آيا دير خوابتان مي برد؟ خواب رفتن برايتان مشكل است؟45- وقتي كاري را انجام مي دهيد آيا مجبور هستيد آن را چند بار تكرار كنيد تا مطمئن شويد آن را درست انجام داده ايد؟ (مثلاً در را چند بار امتحان كنيد تا مطمئن شويد كه بسته است)46- آيا تصميم گرفتن برايتان مشكل است؟47- آيا از مسافرت با اتوبوس يا قطار يا هر وسيله نقليه عمومي ديگر مي ترسيد؟48- آيا دچار تنگي نفس شده ايد؟ (نمي توانيد راحت نفس بكشيد)49- آيا ناگهان احساس مي كنيد كه گر گرفته ايد (داغ شده ايد) و يا يخ مي كنيد؟50- آيا مجبور هستيد بعضي كارها را نكنيد و يا بعضي جاها نرويد يا دست به بعضي چيزها نزنيد براي اينكه از آنها بي دليل مي ترسيد؟ (كارها يا جاهايي يا چيزهايي كه ديگران از آن نمي ترسند)51- آيا اتفاق مي افتد حس كنيد كه نمي توانيد فكر بكنيد مثل اينكه سرتان از فكر خالي است؟52- آيا قسمت هايي از بدنتان خواب مي رود يا گزگز (سوزن سوزن) مي شود؟53- آيا گاهي احساس مي كنيد كه چيزي راه گلويتان را گرفته است ؟54- آيا نسبت به آينده نا اميد هستيد؟55- آيا وقتي كاري را انجام مي دهيد برايتان مشكل است كه تمام حواستان را جمع آن بكنيد؟56- آيا در بعضي قسمتهاي بدنتان احساس ضعف مي كنيد؟57- آيا عصبي (كم تحمل) هستيد و زود از جا در مي رويد؟58- آيا در دستها و پاهايتان احساس سنگيني مي كنيد؟59- آيا فكرهاي زيادي درباره مرگ و مردن داريد؟60- آيا پرخوري مي كنيد؟61- آيا وقتي توجه مردم به شما است يا درباره شما در حضور خودتان حرف مي زنند ناراحت مي شويد؟62- آيا بعضي وقت ها حس مي كنيد فكر هايتان مال خودتان نيست يا آنها را توي سرتان گذاشته اند؟63- آيا حس مي كنيد كه ميل شديدي به كتك زدن و آسيب رساندن به ديگران داريد؟64- آيا صبح ها زودتر از آنچه كه عادت داشته ايد بيدار مي شويد و ديگر خوابتان نمي برد؟65- آيا خود را مجبور به تكرار بعضي كارها مانند شستن ؛ شمردن يا دست زدن به چيزهايي مي بينيد؟66- آيا بد خواب هستيد؟ ناراحت مي خوابيد؟67- آيا گاهي حس مي كنيد كه دلتان مي خواهد چيزي را پرت كنيد؛ خرد كنيد؛ بشكنيد؟68- آيا فكرها و عقيدهاي مخصوص به خودتان را داريد كه هيچكس ديگري آنها را قبول ندارد؟69- آيا وقتي با ديگران هستيد زياده از حد در فكر و رفتارتان مراقب هستيد كه مبادا كاري كنيد كه آبرويتان برود؟ (مبادا خطائي از شما سر بزند).70- آيا وقتي در جمع مردم هستيد احساس ناراحتي و غريبگي مي كنيد مثل اينكه با آنها فرق داريد يا اينكه از آنها خجالت مي كشيد؟71- آيا انجام هر كاري به نظرتان مشكل و پر زحمت مي آيد؟72- آيا نا گهان دچار هول شديد و وحشت زدگي مي شويد؟73- آيا در بين جمعيت از اينكه چيزي بخوريد و يا بياشاميد ناراحت مي شويد؟74- آيا زيادي درگير مي شويد و جرو بحث مي كنيد؟75- آيا وقتي تنها مي مانيد مضطرب مي شويد؟ مي ترسيد؟76- آيا ديگران قدر و قيمت شما را نمي دانند؟77- آيا در ميان جمع هم خود را تنها حس مي كنيد؟78- اين روزها طوري بي قرار و نا آرام مي شويد كه نمي توانيد يك جا بنشيند؟79- آيا فكر مي كنيد كه آدم به درد نخور و بي ارزشي شده ايد؟80- آيا احساس مي كنيد چيزهاي آشنا (قيافه هاي – يا مناظر آشنا) بنظرتان نا آشنا است؟81- آيا زود دادو فرياد راه مي اندازيد و چيزها را پرت مي كنيد؟82- آيا مي ترسيد كه در انظار مردم غش كنيد و بيفتيد؟83- آيا حس مي كنيد كه اگر به ديگران زياد رو بدهيد از شما سوء استفاده كنند؟84- آيا افكاري در رابطه با مسائل جنسي داريد كه بيش از اندازه شما را ناراحت مي كند؟85- آيا فكر مي كنيد كه آنقدر گنهكاريد كه بايد عذاب و عقوبت ببينيد؟86- آيا احساس مي كنيد كه مجبور هستيد كارهايي را انجام بدهيد؟(آيا فكرها و شكلهاي خيالي ترسناك به سراغ شما مي آيد)87- آيا خيال مي كنيد عيب و نقص يا اختلال عمدهاي در بدنتان پيدا شده است؟88- آيا نزديك و صميمي شدن با افراد برايتان خيلي مشكل است؟89- آيا بيشتر اوقات احساس تقصير و گناه مي كنيد؟90- احساس مي كنيد داراي يكنوع ناراحتي رواني هستيد يا چيزي ذهن شما را آزار مي دهد؟دوستان خارج از کشور شماره همراه خود را بدون 0 وارد کنند مثلا با پیش شماره آمریکا 19876543210 لطفا 00 اول پیش شماره را وارد نکنید