تست اهمال کاری تامکن

تست اهمال کاری تامکن

1- انجام کارهای مهم را به تاخیر می اندازم.2- شروع کارهایی را که دوست ندارم به تاخیر می اندازم.3- وقتی که کار مهمی برای انجام دادن دارم تا دقایق آخر برای انجام آن صبر می کنم.4- گرفتن تصمیمات سخت را به تاخیر می اندازم.5- برای بهبود بخشیدن به عادات کاری خود دیر اقدم می کنم.6- برای انجام ندادن کاری معمولا بهانه ای پیدا می کنم.7- هنگامی که از انجام کاری لذت نمی برم آن را متوقف می کنم.8- به طور جبران ناپذیری وقت را هدر می دهم.9- وقتم را هدر می دهم وبه نظر می رسد که در این باره نمی توانم کاری انجام دهم.10- هنگامی که مسیولیت سختی در پیش است معتقدم که باید آن را به تعویق انداخت.11- به خودم قول می دهم که کاری را انجام دهم ولی بعد پافشاری برای انجام دادنش نمی کنم.12- هر وقت نقشه ای برای عمل می کشم آن را دنبال می کنم.13- اگر از انجام کاری متنفر باشم آن را به طور دقیق انجام نمی دهم.14- همیشه کارهای مهم را به پایان می رسانم و وقت اضافه هم می آورم.15- به طور طبیعی در انجام کار تاخیر دارم حتی اگر بدانم که انجام آن کار چقدر مهم است.16- کار امروز را به فردا واگذار نمیکنم.