دوست گرامی این تست نوع عشق یا نوع رابطه عاطفی شما را مشخص می کند. بر اساس نظریه استرنبرگ عشق دارای سه جنبه است که شامل موارد زیر است:
صمیمیت
شور جنسی نسبت به همدیگر
و تعهد
لطفا تست را صادقانه انجام دهید و در انجام تست آن چه هستید را انتخاب کنید، نه آن چه فکر می کنید درست است.
توجه: گزینه ها از 1 تا 9 هستند. اگر سوالی را که می خوانید در مورد شما اصلا درست نیست 1 و اگر کاملا درست است 9 را انتخاب کنید.
همین الان تست را انجام بدید بعد از انجام تست بر روی تحلیل تست کلیک کنید تا تست شما به صورت

رایگان

توسط روانشناسان ذهن موفق تحلیل شود.


1- به شدت به فکر راحتی هستم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

2-با روابط بسیار گرمی دارم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

3-.در مواقع دشوار میتوانم روی حساب کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

4-. میتواند در مواقع دشوار روی من حساب کند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

5- آماده ام هر چه دارم با قسمت کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

6- خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت میکند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

7-. را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

8- با خیلی خوب ارتباط بر قرار می کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

9- در زندگی خود خیلی به بدهکار هستم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

10- خیلی خودم را به نزدیک احساس می کنم.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

11- با روابط بسیار خوشایندی دارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

12- .به نظر خودم را خوب درک می کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

13- مرا خیلی خوب درک می کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

14- .فکر می کنم که می توانم به افتخار کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

15-برخی اسرار خودم را در اختیار می گذارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

16- هیچ چیزی مرا به اندازه دیدن بر نمی انگیزد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

17-.تعجب می کنم که در طول روز نیز خواب را می بینم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

18- .رابطه من با حیلی رمانتیک است.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

19-شخصا ، را خیلی جذاب می دانم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

20-.به نظر من یک فرد و ایده آل است .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

11- اصلا نمی توانم فکر کنم که فرد دیگری مثل بتواند مرا این قدر خوشحال کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

22-ترجیح می دهم با باشم نه با هرکس دیگر .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

23- هیچ چیزی مهمتر از رابطه من با نیست .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

24- مخصوصا دوست دارم که با رابطه فیزیکی داشته باشم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

25- در رابطه من با تقریبا سحر و جادو وجود دارد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

26-واقعا را می پرستم . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

27-نمی توانم بدون زندگی کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

28-رابطه من با خیلی هوس انگیز است .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

29- وقتی فیلم های عاشقانه نگاه می کنم و وقتی رمان های عشقی می خوانم به یاد می افتم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

30-در مورد همیشه خیال پردازی می کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

31-متقاعد شده ام که را دوست دارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

32-تلاش من این است که رابطه ام را با حفظ کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

33- به علت تعهدی که نسبت به دارم ، اجازه نمی دهم کسی بین ما دخالت کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

34-معتقدم که رابطه من با همیشه ثابت خواهد بود .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

35-هیچ چیزی نمی تواند در تعهد من نسبت به خللی وارد کند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

36-عشق من نسبت به تا آخر عمرم باقی خواهد ماند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

37-همیشه نسبت به احساس مسئولیت خواهم کرد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

38-تعهد من نسبت بسیار سفت و سخت است .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

39- نمی توانم تصور کنم که بین من و فاصله بیفتد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

40-در مورد عشق خود نسبت به تردید ندارم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

41-رابطه خودم را با دائمی می دانم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

42- رابطه خودم را با یک تصمیم گیری عاقلانه می دانم

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

43-خودم را نسبت به مسئول می دانم . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

44-تصمیم دارم به رابطه خود با ادامه دهم . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار:

45-حتی زمانی که رفتار نامناسب دارد ، سعی می کنم رابطه خود را با او حفظ کنم .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

مقدار: