آزمون آیین نامه ۲1- حداکثر سرعت مجازبرای سواری و وانت بارها دربزرگراهها برون شهری چقدر است؟ 2- چراغ های جلو وسایل نقلیه ای که در شانه راه ها ( به استثنای آزاد راه ها و بزرگراه ها) توقف می نمایند بادیدن حرکت وسایل نقلیه ای که از مقابل در حرکتند باید خاموش شود و برای تشخیص وجود و ابعاد وسیله نقلیه، چراغ های ……… و ……… را روشن نمایند.3- در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود دارد،4- حق تقدم عبور را در تقاطع بالا مشخص کنید. ( براساس رنگ خودرو)5- در راههای مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با کدامیک است؟6- در محل توقف(پارک) کنار خیابان حق تقدم با کیست؟7- حداقل فاصله طولی ایمنی در جاده برفی با سرعت۴۵ کیلومتر در ساعت چند طول اتومبیل است؟8- دور زدن در چند متری پیچ ها و تقاطع ها و تونل ها ممنوع است؟9- برای امن‌ کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟10- در حال رانندگی در جاده خیس به دنبال اتومبیلی دیگر ، فاصله زمانی ایمن از اتومبیل جلویی چقدر باید باشد ؟11-  مهم ترین نوع آلودگی که سهم زیادی در آلودگی ترافیک شهری را تشکیل می دهد کدام است؟12- در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید.(آمبولانس در حال ماموریت است)13- در چه شرایطی می‌توان شاسی خودرو را عوض کرد؟14-  شست‌وشوی وسایل نقلیه در راه‌ها15- شما اولین نفری هستید که به محل حادثه میرسید کدام مورد را باید انجام دهید ؟16- برای گردش به چپ از خیابان دو طرفه دو خطه به خیابان دوطرفه دو خطه باید کدامیک از اقدامات زیر را انجام دهیم؟17- تکیه‌ نمودن و آویزان‌ شدن اشخاص به وسایل نقلیه18- چه هنگام می‌توان از ترمز دستی استفاده نمود؟19-  تابلو های هشدار دهنده یا ……بیشتر به صورت …..با نوارهای حاشیه….رنگ و زمینه……رنگ می باشد20- رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، چگونه است؟21- کدام تابلو به معنای پارک سوار است؟22- مفهوم تابلوی شکل بالا چیست ؟ 23- هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده به رنگ زرد در تصویر بالا چیست؟24- در اشکال بالا تابلوی توقف ممنوع کدام است؟25- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟26- کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح می‌ باشد؟27- هنرجوی گرامی نوع پارک در تصویر بالا را مشخص کنید.28-  در چه فاصله از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی ،پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع است؟29- شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟30-  در هنگام رانندگی در شرایط بد آب و هوایی چه مواردی را باید رعایت کرد؟شماره همراه: