تست شخصیت شناسی


تست شخصیت شناسی mbti
1- هنگامی که قصد دارید برای یک روز به گردش و یا مسافرت بروید :2- اگر شما یک معلم بودید، بیشتر تمایل داشتید:3- شما معمولا :4- ترجیح می دهید تا :5- با چه افرادی می توانید بهتر سپری کنید ؟6- اغلب اجازه می دهید تا7- زمانی که با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح می دهید:8- ترجیح می دهید تا بسیاری از امور را :9- تمایل داشتید بیشتر چگونه در نظر گرفته می شدید ؟10- در یک گروه بزرگ اغلب شما11- بیشتر جلب فردی می شوید که :12- پیروی از یک برنامه :13- به نظر شما در مجموع ؛ دیگران :14- طراحی فهرستی از آنچه که باید در تعطیلات انجام دهید:15- کدام بیان تعارف بزرگ تری است :16- تمایل دارید تا زمان زیادی را :17- در کار های روزانه ی خود :18- شما :19- شما :20- زمانی که وظیفه ی خاصی برای انجام داشته ، دوست دارید :21- گرایش دارید به اینکه :22- هنگامی که به قصد تفریح مطالعه می کنید ، شما :23- افرادی که تازه با شما آشنا شوند می توانند از علایق شما آگاه شوند :24- در طرح ریزی یک روز مسافرت بیشتر ترجیح می دهید :25- در انجام کاری که اغلب مردم انجام می دهند برای شما جذاب تر این است که :26- در نظر اغلب افراد شما :کدام یک از کلمات تناسب بیشتری با شما دارد ؟به معنای هر کلمه فکر کنید نه به باور دیگران درباره ای آن .

27- پاسخ دهید:28- پاسخ دهید:29- پاسخ دهید:30- پاسخ دهید:31- پاسخ دهید:32- پاسخ دهید:33- پاسخ دهید:34- پاسخ دهید:35- پاسخ دهید:36- پاسخ دهید:37- پاسخ دهید:38- پاسخ دهید:39- پاسخ دهید:40- پاسخ دهید:41- پاسخ دهید:42- پاسخ دهید:43- پاسخ دهید:44- پاسخ دهید:45- پاسخ دهید:46- پاسخ دهید:47- پاسخ دهید:48- پاسخ دهید:49- پاسخ دهید:50- پاسخ دهید:51- پاسخ دهید:52- پاسخ دهید:53- پاسخ دهید:54- پاسخ دهید:55- پاسخ دهید:56- پاسخ دهید:57- پاسخ دهید:58- پاسخ دهید:59- پاسخ دهید:60- پاسخ دهید:61- پاسخ دهید:62- پاسخ دهید:63- پاسخ دهید:64- پاسخ دهید:65- پاسخ دهید:66- پاسخ دهید:67- پاسخ دهید:68- پاسخ دهید:69- پاسخ دهید:70- پاسخ دهید:71- پاسخ دهید:72- پاسخ دهید:73- پاسخ دهید:74- حضور در بین جمع زیادی از افراد :75- . هنگام تصمیم گیری مهم تر برای شما این است :76- .آیا عمدتا ترجیح می دهید تا :77- . شما در میهمانی ها:78- .در اغلب موارد ترجیح می دهید :79- .معمولا :80- . ترجیح ی دهید :81- . شما :82- .کدام دوره های آموزش را ترجیح می دهید :83- . شما در میهمانی ها :84- . به نظر خودتان بیشتر :85- . با چه کسانی می توانید برای مدت نا محدود به صحبت بپردازید ؟86- . هنگامی که شروع به انجام یک پروژه می کنید که برای انجامش یک هفته وقت دارید ؟87- . کدام تعریف زیر می تواند برجسته تر باشد ؟88- پیشرفتن بر اساس یک برنامه را :89- بیشتر ترجیح می دهید زیر نظر استاد یا رئیسی کار کنید که :90- در مجموع هنگام کار بر یک ماموریت بزرگ تمایل داشتید :91- در موقعیت های اجتماعی به طور کلی برای شما :92- شما بیشتر :93- ترجیح می دهید تا در انجام بسیاری از کار ها :

می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید