تست شخصیت شناسی


تست شخصیت شناسی mbti




1- هنگامی که قصد دارید برای یک روز به گردش و یا مسافرت بروید :



2- اگر شما یک معلم بودید، بیشتر تمایل داشتید:



3- شما معمولا :



4- ترجیح می دهید تا :



5- با چه افرادی می توانید بهتر سپری کنید ؟



6- اغلب اجازه می دهید تا



7- زمانی که با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح می دهید:



8- ترجیح می دهید تا بسیاری از امور را :



9- تمایل داشتید بیشتر چگونه در نظر گرفته می شدید ؟



10- در یک گروه بزرگ اغلب شما



11- بیشتر جلب فردی می شوید که :



12- پیروی از یک برنامه :



13- به نظر شما در مجموع ؛ دیگران :



14- طراحی فهرستی از آنچه که باید در تعطیلات انجام دهید:



15- کدام بیان تعارف بزرگ تری است :



16- تمایل دارید تا زمان زیادی را :



17- در کار های روزانه ی خود :



18- شما :



19- شما :



20- زمانی که وظیفه ی خاصی برای انجام داشته ، دوست دارید :



21- گرایش دارید به اینکه :



22- هنگامی که به قصد تفریح مطالعه می کنید ، شما :



23- افرادی که تازه با شما آشنا شوند می توانند از علایق شما آگاه شوند :



24- در طرح ریزی یک روز مسافرت بیشتر ترجیح می دهید :



25- در انجام کاری که اغلب مردم انجام می دهند برای شما جذاب تر این است که :



26- در نظر اغلب افراد شما :



کدام یک از کلمات تناسب بیشتری با شما دارد ؟به معنای هر کلمه فکر کنید نه به باور دیگران درباره ای آن .

27- پاسخ دهید:



28- پاسخ دهید:



29- پاسخ دهید:



30- پاسخ دهید:



31- پاسخ دهید:



32- پاسخ دهید:



33- پاسخ دهید:



34- پاسخ دهید:



35- پاسخ دهید:



36- پاسخ دهید:



37- پاسخ دهید:



38- پاسخ دهید:



39- پاسخ دهید:



40- پاسخ دهید:



41- پاسخ دهید:



42- پاسخ دهید:



43- پاسخ دهید:



44- پاسخ دهید:



45- پاسخ دهید:



46- پاسخ دهید:



47- پاسخ دهید:



48- پاسخ دهید:



49- پاسخ دهید:



50- پاسخ دهید:



51- پاسخ دهید:



52- پاسخ دهید:



53- پاسخ دهید:



54- پاسخ دهید:



55- پاسخ دهید:



56- پاسخ دهید:



57- پاسخ دهید:



58- پاسخ دهید:



59- پاسخ دهید:



60- پاسخ دهید:



61- پاسخ دهید:



62- پاسخ دهید:



63- پاسخ دهید:



64- پاسخ دهید:



65- پاسخ دهید:



66- پاسخ دهید:



67- پاسخ دهید:



68- پاسخ دهید:



69- پاسخ دهید:



70- پاسخ دهید:



71- پاسخ دهید:



72- پاسخ دهید:



73- پاسخ دهید:



74- حضور در بین جمع زیادی از افراد :



75- . هنگام تصمیم گیری مهم تر برای شما این است :



76- .آیا عمدتا ترجیح می دهید تا :



77- . شما در میهمانی ها:



78- .در اغلب موارد ترجیح می دهید :



79- .معمولا :



80- . ترجیح ی دهید :



81- . شما :



82- .کدام دوره های آموزش را ترجیح می دهید :



83- . شما در میهمانی ها :



84- . به نظر خودتان بیشتر :



85- . با چه کسانی می توانید برای مدت نا محدود به صحبت بپردازید ؟



86- . هنگامی که شروع به انجام یک پروژه می کنید که برای انجامش یک هفته وقت دارید ؟



87- . کدام تعریف زیر می تواند برجسته تر باشد ؟



88- پیشرفتن بر اساس یک برنامه را :



89- بیشتر ترجیح می دهید زیر نظر استاد یا رئیسی کار کنید که :



90- در مجموع هنگام کار بر یک ماموریت بزرگ تمایل داشتید :



91- در موقعیت های اجتماعی به طور کلی برای شما :



92- شما بیشتر :



93- ترجیح می دهید تا در انجام بسیاری از کار ها :





می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید

اینستاگرام ذهن موفق را دنبال کنید

[instagram-feed disablelightbox=true showcaption=false followtext="فالو کن"]