تست گرایش جنسی

1- از خودم به عنوان یک شریک جنسی مطمئنم .2- همه اوقات در مورد رابطه جنسی فکر میکنم3- در مقابل میل جنسی طرف مقابلم تا حد زیادی پاسخگو هستم4- از احساسات جنسی ام تا حد زیادی آگاهم5- اشتیاق زیادی به مسائل جنسی دارم6- هنگامی که در مورد مسائل جنسی زندگی ام فکر می کنم احساس اضطراب می کنم.7- تا حد زیادی درباره ی مسائل جنسی زندگی ام قاطعم8- نسبت به مسائل جنسیم سرد هستم9- اغلب رابطه جنسیم از پیش تعیین شده است .10- گاهی اوقات نمی دانم که دیگران در مورد مسائل جنسی زندگی ام چه فکری می کنند .11- گاهی اوقات از اینکه درگیر رابطه ی جنسی با کسی شوم می ترسم .12- از راه و روشی که نیاز های جنسی ام برآورده می شوند تا حد زیادی راضیم .13- شریک جنسی خیلی خوبی هستم14- در مورد رابطه ی جنسی بیشتر از هر چیزی دیگری فکر میکنم15- بخش عمده ای از مسائل جنسی زندگی ام به وسیله ی رفتار خودم تعیین می شوند16- از انگیزه های جنسی ام تا حد زیادی آگاهم17- به شدت انگیزه دارم تا برای رابطه ی جنسی زمان بگذارم و تلاش بکنم .18- در مورد مسائل جنسی زندگی ام نگرانم19- در بیان ترجیحات جنسی ام خیلی رک و بی پرده نیستم .20- من از کیفیت زندگی جنسی ام تا امیدم21- بیشتر چیزهایی که بر مسائل جنسی زندگی ام اثر می گذارند اتفاقی پیش می آید22- تا حدی زیادی از اینکه دیگران چگونه مسائل جنسی زندگی ام را ارزیابی می کنند نگرانم23- گاهی اوقات از روابط جنسی ام ترس دارم24- از رابطه ی جنسی ام خیلی راضیم25- در رابطه ی جنسی نسبت به اغلب مردم عملکرد بهتری دارم26- تمایل دارم که مدام به رابطه ی جنسی فکر کنم27- بر مسائل جنسی زندگی ام کنترل دارم28- تمایل دارم تا در مورد احساسات جنسی ام کر کنم29- میل شدیدی دارم تا از نظر جنسی فعال باشم30- هنگامی که در مورد مسائل جنسی زندگی ام فکر میکنم احساس راحتی ندارم31- تا حدی در ابراز تمایلات جنسی ام منفعلم32- در مو رد مسائل جنسی زندگی ام احساس یاس می کنم33- شانس نقش زیادی در تاثیر گذاری بر مسائل جنسی زندگی ام دارم34- از آنچه که دیگران در مورد مسائل جنسی زندگی ام فکر می کنند تا حد زیادی آگاهم35- گاهی اوقات از فعالیت جنسی هراس دارم36- رابطه ی جنسی ام خواسته های اصیلم را برآورده میکند37- به عنوان یک شریک جنسی به خودم نمره ی مطلوب می دهم38- دائما به داشتن رابطه ی جنسی فکر میکنم39- عامل اساسی که بر مسائل جنسی زندگی ام اثر می گذارد آن چیزی است که خودم انجام می دهم40- از تغییرات در تمایلات جنسی ام تا حد زیادی آگاهم41- واقعا برایم مهم است که خود را درگیر یک فعالیت جنسی بکنم42- معمولا در مورد مسائل جنسی ام دلواپسم43- بی درنگ در روابط جنسی ام به دنبال چیزی هستم که می خواهم44- در مورد روابط جنسی ام احساس ناراحتی میکنم45- مسائل جنسی زندگی ام به طور گسترده ای شانسی پیش می آید46- در مورد اینکه مسائل جنسی زندگی ام چگونه به نظر دیگران می آیند نگرانم47- از اینکه درگیر یک رابه ی جنسی شوم ترس زیادی ندارم48- در مقایسه با اغلب مردم رابطه ی جنسی من وضعیت خوبی دارد49- در یک رابطه ی جنسی از خودم مطمئنم50- اکثر اوقات به رابطه ی جنسی می اندیشم51- مسئولیت مسائل جنسی ام را خودم بر عهده می گیرم52- از تمایلات جنسی ام تا حد زیادی آگاهم53- تلاش می کنم تا خودم را از نظر جنس فعال نگه دارم54- هنگامی که در مورد مسائل جنسی زندگی ام فکر میکنم دلشوره می گیرم.55- در رابطه ی جنسی معمولا دنبال چیزی هستم که می خواهم56- هنگامی که در مورد تجارب جنسی ام فکر می کنم غمگین می شوم57- مسائل جنسی زندگی ام بخشی از سرنوشت هستند58- از آنچه که دیگران در مورد مسائل زندگی ام فکر می کنند نگرانم59- از اینکه از نظر جنسی فعال باشم خیلی هراس ندارم60- از مسائل جنسی زندگی ام تا حد زیادی راضیم

شما تا چه حد به مباحث خودشناسی و روانشناسی علاقه مند هستید؟

درآمد ماهیانه شما چقدر است

سن خود را انتخاب کنید:

شغل خود را وارد کنید:

جنسیب: