تست صمیمیت زناشویی


1- به طور كلي نياز به انتقال و در ميان گذاشتن احساساتتان چقدر قوي است2- چقدر براي شما مهم است كه هرگاه احساستان را با همسرتان در ميان بگذاريد او شما را درك كرده و به شما گوش كند3- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميمت عاطفي است4- چقدر براي شما و رضايت از همسرتان مهم است كه او احساسات مثبت و منفي اش را با شما در ميان بگذارد5- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي در ميان گذاشتن و انتقال احساساتش با شما است6- به طوركلي نياز شما به صميمت روانشناختي چقدر قوي است7- چقدر براي شما مهم است، هرگاه جزئيات صميمانهاي دربارة خودتان، اميدها،رؤياها و علايق را افشا مي كنيد، همسرتان شما را درك كرده و به شما گوش كند8- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميمت روانشناختي است9- چقدر براي شما و رضايت از همسرتان مهم است كه او اطلاعات و جزئيات مربوط به خودش را با شما در ميان گذاشته و افشا كند و اينكه ترس هاي دروني، علايق، مشكلات، اميدها، رؤياها و آرزوهايش را با شما در ميان بگذارد10- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي افشاء اطلاعات مربوط به خودش و در ميان گذاشتن ترسهاي دروني، علايق، مشكلات، اميدها، رؤياها و آرزوهايش با شما است11- به طوركلي نياز شما به در ميان نهادن عقايد، افكار و باورهاي مهم با همسرتان چقدرقوي است12- چقدر براي شما مهم است كه هرگاه عقايد، افكار و باورهاي مهم با همسرتان در ميان مي گذاريد او شما را درككرده و به شما گوش كند13- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميمت عقلاني است14- چقدر براي شما و رضايت از همسرتان مهم است كه او عقايد، افكار و باورهايش را با شما در ميان بگذارد15- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي در ميان گذاشتن عقايد ، افكار و باورهايش با شماست16- به طوركلي نياز شما به صميميت جنسي چقدر قوي است17- چقدر براي شما مهم است كه هرگاه عقايدو تمايلات خود درباره مسائل جنسي ر ا با همسرتان در ميان مي گذاريد او شما را درككرده و به شما گوش كند18- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميمت جنسي است19- چقدر براي شما مهم است كه همسرتان افكار، تمايلات و خيالات جنسي اش را با شما در ميان بگذارد و نيازهاي جنسي را به شما انتقال دهد20- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي در ميان گذاشتن افكار، احساسات، تمايلات و نيازهاي جنسي اش است21- به طوركلي نياز شما به صميميت بدني چقدر قوي است22- چقدر براي شما مهم است كه همسرتان اظهارات جسمانيكه شما شروع ميكنيد را درك كند23- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به نزديكي و تماس جسماني است24- چقدر براي شما مهم استكه همسرتان نزديكي و تماس جسماني را شروع كند؟25- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي شروع و تماس جسماني با شماست؟26- به طوركلي نياز شما به صميميت معنوي چقدر قوي است27- چقدر براي شما مهم است، همسرتان وقتي افكار، احساسات و تجاربتان درباره موضوعات معنوي را با او در ميان مي گذاريد شما را درك كرده و به شما گوش كند28- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميميت معنوي است29- چقدر براي شما و رضايت از همسرتان مهم است كه او افكار، باورها و احساسات و تجاربش در زمينه معنوي را با شما در ميان بگذارد30- چقدر براي شما مهم استكه با همسرتان در جشنها و مراسم مذهبي شركت كنيد31- چقدر همسرتان قادر به ارضا انتظارات شما براي انتقال تجارب معنوياش است32- به طوركلي نياز و تمايل شما به در ميان گذاشتن زيبايي چقدر است33- چقدر براي شما مهم است كه هر گاه تلاش مي كنيد تا احساسات و تجارب زيباشناختي را با همسرتان در ميان بگذاريد او به شما گوش كند34- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميميت زيباشناختي است35- چقدر براي شما و رضايت از همسرتان مهم است كه همسرتان تجارب و احساساتي كه او زيبا ، فرحبخش يا الهام بخش در نظر مي گيرد را با شما در ميان بگذارد36- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي انتقال و در ميان گذاشتن تجارب و احساساتي است كه او زيبا، فرحبخش يا الهام بخش در نظر مي گيرد37- به طوركلي نياز و تمايل شما به صميمت اجتماعي تفريحي چقدر قوي است38- چقدر براي شما مهم است كه همسرتان در فعاليتهاي اجتماعي تفريحي كه شما شروع مي كنيد مشغول شود39- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميميت اجتماعي تفريحي است40- چقدر براي شما مهم است كه همسرتان مشاركت در فعاليتها و تجارب تفريحي و لذت بخش و اجتماعي را شروع كرده و آن را از شما درخواست كند41- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي شروع و مشغول شدن شما در فعاليت هاي اجتماعي تفريحي همراه با اوستمی توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید