تست نقشه عشق گاتمن

1- مي توانم بهترين دوستان همسرم را نام ببرم.2- مي توانم بگويم در حال حاضر همسرم چه استرسهايي دارد.3- مي دانم اخيراً چه کساني همسرم را ناراحت کرده اند.4- از رؤياهاي همسرم اطلاع دارم.5- از نقطه نظرهاي ديني و اعتقادات همسرم اطلاع دارم.6- از فلسفه همسرم درباره زندگي اطلاع دارم.7- مي دانم همسرم کدام يک از بستگانش را بيشتر دوست دارد.8- موسيقي مورد علاقه همسرم را مي شناسم.9- مي توانم سه فيلم مورد علاقه همسرم را نام ببرم.10- همسرم از استرسهاي جاري من اطلاع دارد.11- از سه چيز مورد علاقه همسرم اطلاع دارم.12- مي دانم بدترين حادثه اي که براي همسرم در کودکي اتفاق افتاد چه بود.13- از اميدها و آرزوهاي همسرم در زندگي اطلاع دارم.14- از نگرانيهاي مهم همسرم در زندگي اطلاع دارم.15- همسرم نزديک ترين دوستان مرا مي شناسد.16- مي دانم اگر همسرم ناگهان پول مفتي به دست آورد،با آن چه مي کند.17- مي توانم به تفصيل درباره اولين برداشتي که از همسرم داشتم حرف بزنم.18- هراز گاهي درباره دنياي همسرم از او سؤال مي کنم.19- احساس مي کنم همسرم مرا به خوبي مي شناسد.20- همسرم از اميدها و آرزوهاي من اطلاع دارد.می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید