تست اضطراب مرگ

1- از مردن خیلی میترسم.2- از فکر کردن به اینکه یک عمل جراحی داشته باشم ، میترسم.3- اغلب در مورد اینکه زمان به سرعت می گذرد ،دلواپسم.4- از اینکه به صورت دردناکی بمیرم میترسم.5- فکر درباره زندگی بعد از مرگ به مقدار زیادی موجب پریشانی ام می گردد.6- من واقعا از اینکه دچار حمله قلبی بشوم می ترسم.7- اغلب درباره اینکه زندگی ما چقدر کوتاه است فکر میکنم .8- حرف زدن درباره جنگ جهانی سوم بنظرم چندش آور است.9- دیدن منظره ی یک جسد برای من دردناک است.10- افکار در مورد مرگ به ندرت به ذهن من می آیند.11- صحبت کردن دیگران در مورد مرگ من را عصبانی نمی کند.12- هرگز از مردن نمی ترسم.13- از مبتلا شدن به سرطان نمی ترسم.14- فکر کردن به مرگ هرگز من را دلواپس نمی کند.15- احساس می کنم موردی برای ترس از آینده وجود ندارد.