تست بلوغ عاطفی


تست بلوغ عاطفی یاشویر سینک و بهارگاوا

1- آيا دچار ناراحتي رواني هستيد؟2- آيا از پيشامدهاي آينده مي ترسيد؟3- آيا هيچگاه قبل از رسيدن به هدف از كار دست مي كشيد؟4- آيا براي تكميل كار شخصي تان از ديگران كمك مي گيريد؟5- آيا بين اميال و اهدافتان تفاوتي وجود دارد؟6- آيا احساس مي كنيد كم حوصله هستيد؟7- آيا فكر مي كنيد لجوج هستيد؟8- آيا نسبت به ديگران حسادت مي كنيد؟9- آيا در اثر خشم كنترل خود را از دست مي دهيد؟10- آيا در تخيلات و روياي روز غرق مي شويد؟11- آيا اگر به هدفتان نرسيد احساس حقارت مي كنيد؟12- آيا از لحاظ جسمي و ذهني احساس ناراحتي مي كنيد؟13- آيا دوست داريد ديگران را اذيت كنيد؟14- آيا در لغزش هاي خود ديگران را سرزنش مي كنيد؟15- وقتي با ديگران موافق نيستيد با آنها دعوا مي كنيد؟16- آيا احساس خستگي بيش از حد مي كنيد؟17- آيا از ديگران خود را پرخاشجوتر مي دانيد؟18- آيا در عالم خيال غرق مي شويد؟19- آيا احساس مي كنيد خودمحور هستيد؟20- آيا از خودتان احساس نارضايي مي كنيد؟21- آيا در ارتباط با دوستان و آشنايان احساس فشار مي كنيد؟22- آيا از ديگران متنفريد؟23- آيا خودتان را تحسين مي كنيد؟24- آيا از شركت در اجتماعات امتناع مي كنيد؟25- آيا وقت زيادي صرف خودتان مي كنيد؟26- آيا دروغ مي گوئيد؟27- آيا لاف مي زنيد؟28- آيا تنهايي را خيلي دوست داريد؟29- آيا اساساً‌ مغرور هستيد؟30- آيا از كار، گريزان هستيد؟31- آيا با وجود اطلاع از كار مورد نظر، وانمود مي كنيد كه آن را نمي دانيد؟32- آيا با وجود ندانستن كاري خاص، وانمود به دانستن آن مي نمائيد؟33- آيا با وجود مقصر بودن به جاي پذيرش آن مي كوشيد حق را به جانب خود بدانيد؟34- آيا از نوعي ترس رنج مي بريد؟35- آيا گاهي تعادل رواني خود را از دست مي دهيد؟36- آيا هيچوقت دست به سرقت چيزي مي زنيد؟37- آيا بدون توجه به قواعد و قوانين اخلاقي دست به عمل مي زنيد؟38- آيا نسبت به زندگي بدبين هستيد؟39- آيا اراده شما ضعيف است؟40- آيا تحمل نظرات ديگران را نداريد؟41- آيا ديگران شما را قابل اعتماد مي دانند؟42- آيا ديگران با نظرات شما مخالفت مي كنند؟43- آيا دوست داريد دنباله رو ديگران باشيد؟44- آيا با نظرات گروهتان مخالفت مي كنيد؟45- آيا ديگران شما را فردي غير مسئول مي دانند؟46- آيا به كار ديگران ابراز علاقه نمي كنيد؟47- آيا ديگران در كمك گرفتن از شما ترديد مي كنند؟48- آيا به كار خود بيش از كار ديگران اهميت مي دهيد؟شما تا چه حد به مباحث خودشناسی و روانشناسی علاقه مند هستید؟

می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید