تست disc


1- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟2- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف ¬کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است ؟3- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟4- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟5- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟6- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف ¬کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟7- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟8- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟9- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟10- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟11- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟12- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟13- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟14- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟15- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟16- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟17- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟18- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟19- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟20- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟21- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟22- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟23- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟24- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟25- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟26- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟27- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟28- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟29- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟30- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟31- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟32- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟33- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟34- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟35- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟36- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟37- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟38- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟39- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟40- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟41- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟42- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟43- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟44- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟45- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟46- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟47- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف ¬کننده بهتری از رفتار شما است؟48- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟49- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف ¬کننده بهتری از رفتار شما است؟50- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟51- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟52- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟53- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف ¬کننده بهتری از رفتار شما است؟54- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟55- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «بیش‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف¬ کننده بهتری از رفتار شما است؟56- از بین گزینه‌های زیر کدام‌یک «کم‌ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟مرد زن
می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید