تست طلاق عاطفی گاتمن

1- در این ازدواج بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می کردم احساس تنهایی می کنم2- ما آنقدرها که آرزو داشتم بهم نزدیک نیستیم3- در این ازدواج احساس بیهودگی می کنم4- انجام کارهای مشترک برایم خسته کننده است5- حتی وقتی با هم هستیم احساس بی قراری و اندوه می کنم6- بیشتر وقتها نمیدانم خود را چگونه سرگرم کنم7- گاهی در این ازدواج احساس بی حوصلگی و بیقراری میکنم8- در حسرت کسی هستم که در کنار او احساس نزدیکی کنم9- حس تنهایی بسیار آزارم میدهد10- انگار ازدواجم چیزی کم دارد11- کاش اطرافیانم بیشتر به من زنگ میزدند12- اغلب دلم میخواهد کسی را داشتم که در کنارش باشم13- احساس نمیکنم بخشی از زندگی کسی هستم14- احساس نمیکنم به کسی تعلق دارم15- اغلب به لحاظ عاطفی احساس انزوا میکنم16- در این ازدواج احساس طرد شدگی میکنم17- کسی را ندارم که به او پناه ببرم18- اغلب در رابطه با همسرم احساس میکنم فراموش شده ام19- هیچ کس مرا نمیشناسد20- هیچ کس مرا درک نمیکند21- اغلب هیچ کس را ندارم که با او حرف بزنم22- اغلب نیاز شدیدی به داشتن یک هم صحبت احساس میکنم23- احساس میکنم در این ازدواج کاملا کنار گذاشته شده ام24- احساس جدا بودن میکنم (با همسرم)می توانید با دریافت کد معرف دوستان خود را برای تست های ذهن موفق دعوت کنید و امتیاز کسب کنید و با استفاده از امتیاز های خود جایزه بگیرید