فوق دکترای تخصصی علوم اعصاب
پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو انجمن علوم اعصاب آمریکا (SfN)
عضو انجمن علوم اعصاب اروپا (FENS)
عضو انجمن علوم اعصاب ژاپن (JNS)
پژوهشگر برگزیده سازمان بین المللی تحقیقات مغز (IBRO) در سال ۲۰۱۴
دارا بودن بیش از ۳۰ مقاله ISI در ژورنالهای بین المللی